AMNYTT 6/2019 | Page 64

64 /168 Cloud løsninger er I løpet av få år blitt allemannseie, mange av oss har våre mobildata og bilder trygt lagret I en skytjeneste. Koblingen mellom prosesskontroll og sky tok litt len- gre tid, vi var vel litt mer opptatt av sikkerhet I arbeidstiden enn for våre private bilder. Wago lanserte for fle- re år siden kontrollere med MQTT som en standard funksjon I PLSen og med sikker kobling til løsninger som Azure, IBM Cloud, SAP cloud. I tillegg har vi utviklet vår egen Cloud løsning slik at kobling og visualise- ring via Cloud er en enkel konfigure- ringsjobb. De tradisjonelle PLSene ender da opp med en god og sik- ker kobling til en ekstern database. I Cloud kan man også gjøre bearbei- ding av data. I prinsippet kan man da legge hele systemer i Cloud og derved få tilgang til en enorm data- kraft. AMNYTT NR. 6 2019 Docker gjør kombinasjon mulig Wago PLSer har en Linux kjerne og vårt IEC 61131-3 program e!Cockpit kjører i dette miljøet. Wago har tra- disjonelt tilbudt PLS systemer som enten kan programmeres med IEC, eller rene Linux miljøer med full til- gang til signalkortene. Flere av våre kunder bruker denne rene Linux op- sjonen i våre kontrollere og har da tradisjonelt skrevet kode i for ek- sempel C++. Det nye er nå en kombinasjon av begge verdener ved hjelp av (av) Docker. Docker benyttes til å forval- te en SW kontainer som legges inn i PLS-en og som da tilbyr et Linux miljø hvor man kan kjøre en meng- de applikasjoner. Prosessoren i en WAGO PLS er ARM 8 og de fleste programmer som kjører på den kan