AMNYTT 6/2019 | Page 39

39 /168 steg i produksjonen blir QR koden skannet og ny informasjon lagret. Når instrumentet er ferdig produ- sert og klargjort for levering, finnes all aktuell informasjon om produk- tet lagret i skyen. Vi er i ferd med å rulle ut løsningen for den papirløse produksjon i disse dager. Målet er å ferdigstille utrul- lingen i løpet av to år. Vider arbei- des det også med å øke automati- seringsgraden i produksjonen. Det vil bli økt robotisering. Erfaringen er at stadig flere oppgaver kan ut- føres av roboter. Boer mener det fortsatt vil være behov for omlag samme størrelse på arbeidsstokken som i dag , selv om produksjonen nå får en høyere automatiserings- grad. Men arbeidsoppgavene vil bli annerledes. Kompetanse er nok en gang stikkordet. I denne prosessen er samarbeid med et ingeniørsel- skap sentralt. Det utvikles og testes nye løsninger for produksjon. Når løsningene er prøvd ut, skal de im- plementeres i produksjonen. – Må- let er at KROHNE fortsatt skal være en ledende instrumenteringsprodu- enst, sier Boer. Digitalisering Når instrumentet er installert, kan all aktuell driftsdata lagres i skyen. – All informasjon om instrumentet AMNYTT NR. 6 2019 André H. Boer kjenner produksjonen godt. Han utviklet en kalibreringsstasjon som del av sin egen utdanning kaller vi en digital skygge, fortel- ler Boer. Med digital skygge me- nes summen av all informasjon om et utstyr, både fra produksjon og i drift. Dette er et annet konsept enn den digitale tvillingen, som etter- ligner funksjonen til en enhet i den digitale verdenen. Sluttbrukeren får et nytt og slagkraftig verktøy for optimal utnyttelse av sitt utstyr. - Men vi som produsent får også bedre underlag i vårt arbeid med å utvikle nye systemer som gir slutt- brukerne mer effektiv produksjon, sier Boer. All informasjon, data og analyse resultater, er eieren av