AMNYTT 6/2019 | Page 40

40 /168 AMNYTT NR. 6 2019 er at det kan installeres flere måle- punkter, som vil gi enda bedre pro- sessregulering. Den andre viktige utviklingen er at vi fortsatt tilegner oss økt forståel- se om de fysiske egenskaper som gjelder for målingene. Nye løsninger som gir økt kvalitet på målingene er et resultat av denne utviklingen. Økt kvalitet kan være lavere unøyak- tighet i målingene, bedre presisjon, mindre drift i måleresultatet, eller en kombinasjon av disse egenskapen. Økt oppetid Litt industrihistorie vises frem i fabrikkområdet. Dette er den første kalibreringsstasjon for sporbarhet instrumentenes eiendom. Vi kan ikke benytte oss av dataene uten tillatelse fra utstyrseierne. Fortsatt sterk utvikling - Vi har produsert mag flow-metre i om lag 50 år, forteller Boer. Men fortsatt ser vi at det kan gjøres for- bedringer. For det første vil elek- tronikken få større kapasitet, det gjelder både hastig og lagringska- pasitet. Vi vil se en miniatyrisering av hele instrumentet. Denne utvik- lingen vil forenkle installasjon av måletekniske systemer. Resultatet Et annet resultat er at morgendagens instrumenter vil ha en helt annen mu- lighet for diagnostikk. Instrumente- ne kan for eksempel gi informasjon om groing eller kavitasjon. Videre vil utnyttelse av kunstig intelligens gjøre instrumentene i stand til å gi måleteknisk informasjon, selv om det er problemer med enkelte må- leresultater. Når elektronikken er ut- styrt med kunstig intelligens og har gode modeller for målingene, kan systemet fortsatt overføre måledata som er aktuelle. I tillegg til å bereg- ne hva målesignalet skal være, kan instrumentet enten reparere feilen selv eller sende informasjon om at vedlikehold må utføres. Disse egen- skapene vil øke oppetiden og kvali- teten i produksjonen. Ved å ha god