AMNYTT amnytt.no 6/2023 | Page 6

STORE KRAV TIL ENDRINGSEVNE

Leder
Samfunnet , inklusive industrien , er i en sterk endringsfase . Den teknologiske utvikling er raskere enn noen gang . Nye muligheter åpner seg på løpende bånd . Med nye muligheter kommer også nye utfordringer . For det første må alle medarbeidere tilegne seg kunnskap om den nye teknologien . Det er den enkeltes arbeidsoppgaver som i utgangspunktet bør være bestemmende for hvor omfattende opplæring i ny teknologi må være . Digitalisering og kunstig intelligens kan virke skremmende for enkelte . Men erfaring viser at jo mer kunnskap en person har om et tema , dess tryggere vil vedkommende føle seg .
Ledelsen har et stort ansvar i å legge forholdene til rette for opplæring , og å motivere til at alle medarbeidere tilegner seg ny kunnskap . Uten positiv oppfølging fra ledelsen blir endringer vanskelig . I tillegg må også ledelsen ta til seg så mye kunnskap om den nye teknologien , at de evner å ta gode beslutninger og lede i riktig retning . Den andre store utfordringen er klimaendringene . Det kreves minst like mye kunnskap og endringsvilje . De fleste foretak har en eller flere formuleringer om klima og miljø i sine forretningsplaner . Men veldig ofte er det kun ord . Mange skriver at de skal bli karbonnøytrale . Ved nøye ettergåelse av tiltakene viser det seg i bestefall at det kun er interne forhold som omtales . Skal vi virkelig få redusert klimaavtrykket i industriell produksjon , må hele verdikjeden omfattes av analyser og tiltak . Fagmiljøene i industrien har god kunnskap innen de to nevnte områdene . Utfordringene er å få omdannet kunnskap til handling . Det er et ledelses ansvar . Vi må komme fra ord til handling . Når det gjelder digitalisering er målsettingen å øke norsk industris konkurransekraft . Når det gjelder klima er vår felles fremtid . Løsning for disse to utfordringene er ikke motstridene . Digitalisering og kunstig intelligens kan hjelpe oss med å løse klimakrisen .
Vi får ønske hverandre lykke til med endringsferden .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør