AMNYTT 6/2019 | Page 31

31 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Det ble raskt oppnådd bedre flyt i påfyllingsprosessene hvilke siloer det er størst behov for påfylling av råstoff i, kan vi plan- legge en mer effektiv kjøring for henting av massene som skal trans- porteres til siloene. Hverdagen blir mindre stressende, og vi sikrer god flyt i produksjonen. HMIen til sjåføren er en vanlig iPad, som er montert slik at sjåføren enkelt ser informasjonen uten at den hindrer sikt i manøvreringen av hjullasteren. Kommunikasjonen til hjullaster fra overvåkingssys- temet er over mobilnettet (4 G). Dekningen er god. Det er ikke er- fart brudd i kommunikasjonen. Ved at kommunikasjonene er via mobil- nettet, kan operatørene få status over fyllingsgraden i siloene også på egen mobil. I kontrollrommet er det også installert en skjerm som viser silofyllingene. Driftsoperatø- rene kan derved støtte hjullaster sjåføren med å overvåke silofyl- lingene. Har hjullastersjåføren fått oppgaver som forhindrer han i å følge med på fyllingsgraden kan driftsoperatørene gi melding om påfyllingsbehov. Ny evaluering I anlegget er det to PLSer. En PLS styrer fylling av sement fra tankbil