AMNYTT 6/2019 | Page 51

51 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Mange av Tavleforeningens medlemmer etterspør myndighetenes engasjement sted, men ved arbeid på tavle som er idriftsatt kommer det et krav i Forskrift om elektroforetak og kva- lifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FKE): § 8. Kvalifikasjonskrav ved re- parasjon av elektrisk utstyr. Den som reparerer elektrisk utstyr, skal ha re- levant fagbrev. Eltavleforningen lurer på hvordan tilsynsmyndigheten kan føre tilsyn med tavleproduksjon når de ikke har noen oversikt over produsente- ne. I praksis blir det vel bare når tav- len er installert, men selv da har tav- len lett for å bli oversett. Det er også noe merkelig at elektroentreprenør har ansvar for tavlen som andre har bygget. Har de kompetanse nok til å vurdere den eller tar de det for gitt at når den er CE merket og levert med samsvarserklæring, så er alt i orden? Hvorfor ønsker Eltavleforningen krav om kompetanse og registrering? Det er flere grunner: • Hindre arbeidskriminalitet. • Gjøre det lettere for tilsynsmyn- dighetene og kontrollere produkte- ne og foretakene.