AMNYTT 6/2019 | Page 49

49 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Det trengs gode kunnskaper når moderne utsyr skal monteres i et skap fått nærmest likelydende svar som det fra DSB. Den eneste konkrete begrunnelsen fra departementet er for at kravet kan aksepteres er at: 1. Kravene er verken direkte eller in- direkte diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet eller oppholdssted. 2. Kravene er begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 3. Kravene sikrer oppfyllelse av det tilsiktede mål og går ikke ut over det som er nødvendig for å nå målet (proporsjonalitet). Vi har ikke mottatt noen utdypende forklaring på hvilke og hvordan vårt forslag strider mot noen av disse 3 punktene. Vi kan ikke med beste evne forstå at vårt forslag er lovstri- dig, mens tilsvarende for elektro- installasjon er lovlig. De er praktisk talt identiske. Vi har så tatt kontakt med den norske EU delegasjonen og spurt om det er noe direktiv, for- ordning eller annet dokument som setter en stopper for våre ønsker. Vi tolker svaret som om det ikke er noe hinder. Kontaktet departement Eltavleforeningen har kontaktet Kunnskapsdepartementet og de- res svar tolker vi som om det ikke er noe til hinder for å stille krav om kompetanse. I svarene fra DSB og