AMNYTT 4/2019 - Page 52

52 /163 AMNYTT NR. 4 2019 Enkel oversikt er viktig, men operatørene må lett se hva som er av sentral betydning «Med dagens utvikling innen sty- ring av prosessanlegg der opera- tører blir færre samtidig som mer informasjon blir tilgengelig, legges det mer ansvar på de enkelte som håndterer dette hver dag. Løsnin- ger som gir enklere oversikt og sikrere håndtering av vanskelige si- tuasjoner blir mer og mer viktig», sier Iver Evensen, leder for salg av systemer hos Emerson i Norge. God oversikt I DeltaV Mosaic presenteres alar- mer i en grafisk fremstilling med tidsakse og kritikalitet. Handlinger utført av operatører vises også på tidsaksen. Dette gir en svært god oversikt, spesielt der en kritisk hen- delse i anlegget oversvømmelser alarmlisten og det er vanskelig å holde oversikt. «Studier viser at operatører blir i stand til å håndtere kritiske sitasjo- ner på en svært effektiv og sikker måte gjennom slike moderne verk- tøy. Det at operatørinngrep også vises og kan analyseres, gir kunde- ne våre mulighet til å se hva som forårsaket sitasjonen og legge inn rutiner for å unngå lignende hen- delser i framtiden», sier Evensen. Alarmer og kontrolloperasjoner kan også undersøkes historisk, slik at en kan sammenligne hendelser tilbake i tid, se hva som skjedde på