AMNYTT 4/2015

#industri #offshore #marine #automatisering #stykkproduksjon #kommunalteknikk#instrumentering

In dus t r i e ns mes t m o d e r n e n y h e t s k a n a l f o r e l e k t ro og a u t o m at i s e r i n g

#4 / 2015 - årgang 17 | www.amnytt.no

ISSN 1893-6601

Nytenkning i oljebransjen gir reduserte kostnader s. 24-29

Fundamentet er erfaring og kompetanse - s. 30

Måleusikkerhet er et vanskelig tema - s. 38